گرامر زبان انگلیسی

 

 

Future perfect

Future perfect 1403/04/07


ادامه مطلب


Present perfect

Present perfect 1403/03/31


ادامه مطلب


Past perfect continues

Past perfect continues 1403/03/31


ادامه مطلب


Past continues

Past continues 1403/03/28

آموزش گرامر Past continues
ادامه مطلب


Will

Will 1403/03/28

آموزش گرامر Will
ادامه مطلب


Present continues

Present continues 1403/02/18

آموزش گرامر Present continues
ادامه مطلب


Past simple

Past simple 1403/02/17

آموزش گرامر Past simple
ادامه مطلب


Simple present

Simple present 1403/02/01

آموزش گرامر Simple present
ادامه مطلب


past perfect

past perfect 1403/01/28

آموزش گرامر past perfect
ادامه مطلب


Present perfect continues

Present perfect continues 1403/01/26

آموزش گرامر Present perfect continues
ادامه مطلب